Všeobecné obchodné podmienky

  1. Domovská stránka
  2. chevron_right
  3. Všeobecné obchodné podmienky

Úvodné ustanovenia

Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú postup pri uzatváraní kúpnej zmluvy prostredníctvom elektronického obchodu a práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim, ktorým je spoločnosť Plannox s.r.o., so sídlom Nad Plážou 5, 97401 Banská Bystrica, Slovenská republika, IČO: 51 223 775, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 33154/S (ďalej len „predávajúci“) a kupujúcim, ktorej predmetom je predaj tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho. Ustanovenia týchto všeobecných obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou každej kúpnej zmluvy.

1. Identifikácia predávajúceho

Plannox s.r.o.
Nad Plážou 5, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 51 223 775
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 33154/S
DIČ: 2120634384
Emailová adresa: info@pranaenergy.sk
č.ú.: 2942048381/1100| Tatra Banka a.s., Bratislava
IBAN: SK | SWIFT: SK8911000000002942048381

2. Orgán dozoru

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj
Prievozská 32, P.O. Box 5,820 07 Bratislava 27
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa a právny odbor
tel. č.: 02/ 58272 172, 02/58272 104 fax č.: 02/ 58272 170
www.soi.sk
www.soi.sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti

3. Elektronická objednávka

Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár, obsahujúci informácie o kupujúcom, zozname objednaného tovaru z ponuky obchodu a o celkovej cene objednávky, spracovaný systémom obchodu. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých údajov a náležitostí požadovaných systémom pri registrácii alebo pri realizácii objednávky.

4. Uzatvorenie kúpnej zmluvy

Návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy je umiestnenie ponúkaného tovaru predávajúcim na stránky. Kúpna zmluva vzniká odoslaním objednávky kupujúcim a prijatím objednávky predávajúcim.

Predávajúci následne zašle na e-mailovú adresu kupujúceho informáciu o tom, že objednávka kupujúceho bola expedovaná.

Zmluva je uzatváraná v slovenskom jazyku.

V prípade nákupu tovaru alebo služieb spotrebiteľom je týmto obchodným podmienkam nadriadený zákon č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v platnom znení.

Všeobecné obchodné podmienky sa vzťahujú iba na kúpnu zmluvu uzatvorenú medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorý je spotrebiteľom v zmysle ustanovenia § 2 písm. a) zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov. Všeobecné obchodné podmienky sa nepoužijú v prípadoch, keď s predávajúcim zamýšľa uzavrieť kúpnu zmluvu osoba, ktorá nie je spotrebiteľom. Spotrebiteľom je na účely zákona iba fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti zamestnania alebo povolania.

5. Práva a povinnosti predávajúceho

Predávajúci je povinný:
1) dodať na základe objednávky potvrdenej akceptáciou kupujúcemu tovar v dohodnutom množstve, kvalite a lehote a zabaliť ho alebo vybaviť na prepravu spôsobom potrebným na jeho uchovanie a ochranu,
2) zabezpečiť, aby dodaný tovar spĺňal platné právne predpisy Slovenskej republiky,
3) bezodkladne po uzavretí kúpnej zmluvy, najneskôr však spolu s dodaním tovaru poskytnúť kupujúcemu potvrdenie o uzavretí kúpnej zmluvy prostredníctvom emailu,
4) odovzdať kupujúcemu najneskôr spolu s tovarom v písomnej alebo elektronickej podobe všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie (návody v slovenskom jazyku, záručný list, daňový doklad).

Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho za dodaný tovar.

Ak z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru nie je schopný predávajúci dodať tovar kupujúcemu v lehote dohodnutej v kúpnej zmluve alebo určenej týmito všeobecnými obchodnými podmienkami alebo za dohodnutú kúpnu cenu, je predávajúci povinný ponúknuť kupujúcemu náhradné plnenie alebo možnosť pre kupujúceho odstúpiť od kúpnej zmluvy (stornovať objednávku). Odstúpiť od kúpnej zmluvy alebo stornovať objednávku môže kupujúci doručením e-mailu predávajúcemu. V prípade, ak kupujúci už uhradil kúpnu cenu alebo jej časť, vráti predávajúci už uhradenú kúpnu cenu alebo jej časť v lehote najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia e-mailu o odstúpení od kúpnej zmluvy resp. stornovania objednávky kupujúcemu. V prípade, ak kupujúci v primeranej lehote neprijme náhradné plnenie ponúkané predávajúcim ani neodstúpi od kúpnej zmluvy, je predávajúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy, a to doručením e-mailu kupujúcemu.

6. Práva a povinnosti kupujúceho

Kupujúci je povinný:

1) prevziať objednaný a dodaný tovar riadne a včas,
2) zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti vrátane nákladov na doručenie tovaru,
3) potvrdiť kuriérovi prevzatie tovaru svojím podpisom alebo podpisom ním poverenej osoby.

Kupujúci má právo na dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom zmluvnými stranami.

7. Dodacie podmienky

Dostupnosť tovaru je uvedená pri každom tovare na internetovej stránke elektronického obchodu. Táto informácia sa však môže meniť a predávajúci nezaručuje okamžitú dostupnosť ponúkaného tovaru. Ak sa predávajúci a kupujúci v kúpnej zmluve nedohodli inak, predávajúci je povinný dodať vec kupujúcemu bezodkladne, najneskôr do 30 dní odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy. Ak predávajúci nedodal vec v lehote do 30 dní odo dňa uzavretia zmluvy, kupujúci ho vyzve, aby dodal vec v ním poskytnutej dodatočnej primeranej lehote. Ak predávajúci nedodá vec ani v tejto dodatočnej primeranej lehote, kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy.
Predávajúci je oprávnený vyzvať kupujúceho na prevzatie tovaru aj pred uplynutím lehoty na dodanie tovaru dohodnutej v kúpnej zmluve.

Kupujúci je povinný prevziať tovar v mieste, ktoré je dohodnuté v kúpnej zmluve alebo dohodnuté iným spôsobom v čase pred doručovaním tovaru.

V prípade, ak predávajúci dopraví tovar kupujúcemu na miesto a v časovom rozsahu, kupujúci je povinný prevziať tovar osobne alebo zabezpečiť, aby tovar prevzala osoba, ktorú splnomocní pre prípad svojej neprítomnosti na prevzatie tovaru a podpísať protokol o doručení a odovzdaní tovaru. Tovar sa považuje za dodaný a prevzatý okamihom doručenia tovaru kupujúcemu. Doručením tovaru kupujúcemu sa rozumie dodanie tovaru na miesto, jeho prevzatie kupujúcim alebo treťou osobou splnomocnenou kupujúcim a podpísanie protokolu o doručení a odovzdaní tovaru kupujúcim alebo treťou osobou splnomocnenou kupujúcim.

Kupujúci je povinný skontrolovať zásielku, teda tovar ako aj jeho obal ihneď po doručení v prítomnosti zástupcu predávajúceho. V prípade zistenia existencie vady tovaru je zástupca predávajúceho povinný umožniť kupujúcemu vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe vady tovaru, ktorého správnosť potvrdí zástupca predávajúceho. Na základe takto vyhotoveného záznamu doručeného predávajúcemu môže následne kupujúci odmietnuť prevziať dodaný tovar s vadou alebo potvrdiť doručenie tovaru s vadou a následne v zmysle reklamačného poriadku uplatniť reklamáciu vád tovaru. V prípade, ak kupujúci odmietne prevziať dodaný tovar s vadou, všetky účelne vynaložené náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu znáša predávajúci.

Kupujúci je oprávnený v prípade nedodania tovaru predávajúcim najneskôr v lehote uvedenej v týchto všeobecných obchodných podmienkach odstúpiť od kúpnej zmluvy a predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu alebo časť kúpnej ceny v lehote 14 dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy.

Kupujúci si pri zostavovaní objednávky v e-shope zvolí spôsob doručenia zásielky. K dispozícii sú nasledovné spôsoby doručenia zásielky: Slovenská pošta – balík na poštu, Slovenská pošta – balík na adresu.

Kupujúci berie na vedomie a súhlasí s poskytnutím osobných údajov v rozsahu meno a priezvisko, korešpondenčná adresa na území Slovenskej republiky, telefónne číslo, e-mailová adresa doručovateľskej spoločnosti zabezpečujúcej pre predávajúceho prepravu a dodanie zásielky kupujúcemu, a to v rozsahu nutnom na doručenie či jednoduchšie doručenie zásielky.

8. Právo na odstúpenie od zmluvy.

Spotrebiteľ je oprávnený stornovať objednávku bez poplatku, a to iba v deň 1. kontaktovania predávajúceho so spotrebiteľom, t.j. v deň, kedy sa overuje objednávka u spotrebiteľa. Objednávku je možné stornovať výlučne písomnou formou (e-mailom).

Podľa zákonnej úpravy máte možnosť odstúpiť od kúpnej zmluvy tak, že nás, spoločnosť Plannox s.r.o., najskôr e-mailom informujete o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy a to do 14 dní odo dňa nasledujúceho po dni, kedy Vám bol tovar doručený. Môžete použiť priložený vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, nie je to však Vašou povinnosťou. Náklady na vrátenie produktu znáša spotrebiteľ.

Produkt nesmie byť poškodený, používaný, musí byť v pôvodnom obale a spolu s produktom musí spotrebiteľ odovzdať všetky dokumenty týkajúce sa predmetného produktu (návod, doklad o nadobudnutí a pod.), ktoré obdržal pri jeho kúpe. Spotrebiteľ súhlasí a berie na vedomie, že písomnou formou sa v tomto prípade rozumie listina o odstúpení od kúpnej zmluvy podpísaná spotrebiteľom.

Produkt sa nevracia na dobierku. Takto zaslaný produkt sa neprijíma a vracia späť.
Pri dodržaní vyššie uvedených povinností spotrebiteľa, predávajúci prevezme tovar späť a do 15 dní odo dňa odstúpenia zmluvy cenu zaplatenú za produkt alebo za službu alebo preddavok, ktorý spotrebiteľ uhradil za produkt alebo službu vráti spotrebiteľovi vopred dohodnutým spôsobom späť.
Predávajúci si vyhradzuje právo odstúpiť od zmluvy ak:

a) produkt sa nevyrába alebo sa prestal vyrábať
b) zmenila sa cena dodávateľa produktu
c) vystavená cena produktu bola chybná

Pokiaľ chcete výrobok vrátiť, zašlite tovar na adresu:
Plannox s.r.o.
Nad Plážou 5,
974 01 Banská Bystrica

10. Reklamácia tovaru

Uplatnenie reklamácie.

Pri prevzatí tovaru je kupujúci povinný tovar dôkladne prehliadnuť, s cieľom zistiť potencionálne vady množstva a vyhotovenia. Pri zistení vady na tovare je kupujúci povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 24 hodín od zistenia vady uplatniť reklamáciu u predávajúceho. Ak bol tovar dodaný v rozpore so zmluvou, Predávajúci dodá kupujúcemu tovar zodpovedajúci zmluve. Ak sa vada na tovare prejaví až neskôr, kupujúci uplatňuje reklamáciu tovaru u predávajúceho.

Reklamáciu môže uplatniť písomne poštou na adresu: Plannox s.r.o., Nad Plážou 5, 974 01 Banská Bystrica a zároveň kontaktovať predávajúceho e-mailom. Kupujúci je povinný uviesť do reklamácie: meno kupujúceho, adresu, telefón, e-mail, číslo objednávky, číslo daňového dokladu, podrobný popis chyby produktu, prípadne ako chyba produktu vznikla. Prevzatý tovar bude testovaný iba na uvedenú chybu. Zaslanie tohto dokumentu výrazne zjednoduší identifikáciu zásielky a rýchlejšie vybavenie požiadavky. Zásielky, u ktorých nebude jasné, prečo k nám boli zaslané, budú vrátené odosielateľovi na jeho náklady.

Pri uplatnení reklamácie je potrebné predložiť s reklamovaným tovarom aj doklad o kúpe a doklady potvrdzujúce dátum nadobudnutia. Záručná doba začína plynúť prevzatím tovaru kupujúcim. Predávajúci poskytuje na dodaný tovar záruku stanovenú občianskym zákonníkom. Záruka sa vzťahuje na výrobné vady tovaru alebo iné vady, ktoré neboli spôsobené neodborným alebo nešetrným zachádzaním, použitím výrobku v rozpore s jeho účelom či mechanickým poškodením. Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie tovaru (alebo jeho dielov) spôsobené používaním. Kratšiu životnosť výrobku nemožno považovať za vadu a nie je ju ani možné ako takú reklamovať.

Tovar je vhodné zasielať v originálnom obale alebo vyhovujúcom prepravnom obale, pretože predávajúci neručí za prípadné mechanické poškodenie pred prijatím tovaru. V prípade oprávnenej reklamácie má kupujúci právo na náhradu nákladov na uplatnenie reklamácie v nutnej výške k bezpečnému doručeniu (kupujúci musí doložiť doklad k tejto preprave). V prípade neoprávnenej reklamácie nemá kupujúci nárok na náhradu svojich nákladov spojených s vybavením reklamácie a predávajúci bude kupujúcemu účtovať prepravné náklady tovaru spojené s vrátením reklamovaného tovaru kupujúcemu. V prípade neoprávnenej reklamácie sa záručná doba nepredlžuje.

Vybavenie reklamácie

Predávajúci rozhodne o reklamácii ihneď, v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava čas potrebný na prípadné odborné posúdenie vady. Vybavenie však nesmie trvať viac ako 30 dní. Pri oprávnenej reklamácii má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo vrátenie peňazí. (odstúpenie od zmluvy). Záručná doba na nový tovar začne plynúť prebraním nového tovaru. Reklamačné konanie začína plynúť dňom prevzatia reklamovaného tovaru predávajúcim a končí dňom odoslania vybavenej reklamácie kupujúcemu. Oprávnená reklamácia vrátane odstránenia chyby bude vybavená na náklady predávajúceho.

10. Prepravné náklady

Cena za prepravné náklady v e-shope Prána energy, ktorú je kupujúci povinný uhradiť súčasne s úhradou kúpnej ceny, sa riadi cenníkom Slovenskej pošty.

Predávajúci nebude kupujúcemu účtovať cenu za dodanie tovaru v prípade, pokiaľ hodnota objednaného tovaru činí aspoň 100 € (maximálne však do 10 kg) a v prípade akciových ponúk „doprava zadarmo“.

11. Nadobudnutie vlastníctva a prechod nebezpečenstva škody na tovare

Do zaplatenia kúpnej ceny zostáva tovar vlastníctvom spoločnosti Plannox s.r.o. a kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením kúpnej ceny.

Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v čase, keď kupujúci alebo tretia osoba splnomocnená kupujúcim prevezme tovar od predávajúceho alebo od jeho zástupcu, povereného doručiť tovar, alebo keď tak neurobí včas, tak v čase, keď predávajúci umožní kupujúcemu nakladať s tovarom a kupujúci tovar neprevezme.

12. Platobné podmienky

Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu za dohodnutý tovar v lehote podľa kúpnej zmluvy, najneskôr však pri prevzatí tovaru.

V prípade, ak kupujúci nezaplatí predávajúcemu celú kúpnu cenu do momentu dodania tovaru na miesto dodania, predávajúci je oprávnený odoprieť dodanie tovaru kupujúcemu.

Všetky vyhlásené cenové akcie sú platné vždy len do vypredania zásob alebo do uplynutia doby ich trvania. Kupujúci si spôsob platby záväzne vyberá pri zostavovaní objednávky a Plannox s.r.o. si vyhradzuje právo v jednotlivých prípadoch vylúčiť určité spôsoby platby.

Možnosti platby: 1. Na dobierku, 2. Platba prevodom na základe zaslanej predfaktúry.

13. Záverečné ustanovenia

Tieto všeobecné obchodné podmienky vstupujú do platnosti a účinnosti dňom 1.3.2018.

Tieto všeobecné obchodné podmienky v znení platnom a účinnom v deň uzatvorenia kúpnej zmluvy sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy.

Pokiaľ kupujúci nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, kupujúci má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa vzťahujú najmä príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov a Zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.

Kupujúci bude pred odoslaním objednávky vyzvaný, aby potvrdil, že sa s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami oboznámil, prečítal ich a porozumel ich obsahu. Podmienky spracovania osobných údajov a špecifikácia konkrétnych osobných údajov s ich spracovaním sú obsiahnuté tu.

Menu
Chcete sa zaradiť do waitlistu? Akonáhle naskladníme produkt, budeme Vás informovať. Prosím zadajte Vašu platnú emailovú adresu.
Email Vaša emailová adresa nebude poskytnutá tretím stranám.